Kết nối với một cộng đồng khách hàng sẵn có trên mạng

Hãy kết nối với một cộng đồng khách hàng (thay vì tạo ra họ)

Tác giả: Josh Spector Đừng tự tạo khách hàng – Hãy kết nối với một người trong số họ Cách nhanh nhất để phát triển khách hàng chính là kết nối với một cộng đồng. Hầu hết những người làm sáng tạo thường gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống khách hàng mục tiêu vì tiếp cận sai đường. Họ cố gắng tự tạo nên khách hàng, trong khi …